Strona główna

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ms-ster.pl

 

Wstęp

1. Sklep internetowy www.ms-ster.pl (dalej zwany Sklepem internetowym) prowadzi Firma: 


P.P.U.H. Majster Serwis Marian Wojtkiewicz

Ul. Wyczółkowskiego 36

80-147 Gdańsk

Tel. 58 302 35 00 lub 507 110 852
Fax 58 300 04 06

wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska pod nr 94424, NIP 583-176-53-40

2. Administratorem danych osobowych jest P.P.U.H. Majster Serwis Marian Wojtkiewicz z siedzibą w Gdańsku, adres ul. Wyczółkowskiego 36, 80-147 Gdańsk.

3. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

 

Oferowane usługi

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów i usług, będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.ms-ster.pl, e-maila, telefonu lub zewnętrznych serwisów sprzedażowych.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Firmą P.P.U.H. Majster Serwis Marian Wojtkiewicz.

3. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia. Do umowy tej mają zastosowanie przepisy "Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny".

4. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z etapów:


    I - wybranie produktów

    II - złożenie zamówienia, 

    III - potwierdzenie zamówienia,

    IV – zapłata za zamówione produkty, 

    V - odbiór zamówionych produktów.

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila potwierdzającego wpłynięcie zamówienia do sklepu internetowego. Najpóźniej następnego dnia roboczego pracownik Działu Obsługi kontaktuje się z Klientem celem ustalenia istotnych elementów zamówienia oraz uzgodnienia wstępnego terminu realizacji.

6. Umowę uważa się za zawartą po przesłaniu przez sklep za pomocą poczty elektronicznej lub fax pisma zawierającego istotne elementy zamówienia i potwierdzeniu przez Klienta woli realizacji zamówienia zgodnie z  przesłanymi danymi.

7. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.ms-ster.pl w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

8. Ceny produktów umieszczone na stronie www.ms-ster.pl podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

9. Szczególny przypadek stanowi sprzedaż produktów przygotowywanych na indywidualne zamówienie Klienta – Sklep internetowy zastrzega sobie w tym przypadku możliwość indywidualnego ustalenia terminu i kosztu zrealizowania zamówienia.

10. Klient uiszcza cenę za zamówione produkty przelewem bankowym na podane poniżej konto: 

34 1500 1285 1212 8002 3076 0000
P.P.U.H. Majster Serwis Marian Wojtkiewicz

Ul. Wyczółkowskiego 36

80-147 Gdańsk

11. Sklep zastrzega sobie możliwość pobrania zaliczki na poczet realizacji zamówienia, w wysokości indywidualnie określonej. W takim wypadku wpłata zaliczki jest warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia przez Sklep internetowy. W razie nieuiszczenia zaliczki w uzgodnionym terminie umowa ulega rozwiązaniu.

12. Promocji (w tym dotyczących obniżonej ceny sprzedaży oraz obniżonych kosztów dostawy) nie można łączyć.

13. Sklep nie świadczy usług wnoszenia ani montażu zakupionych przez Klienta produktów. Ewentualne uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego transportu lub montażu po stronie Klienta nie mogą być podstawą do roszczeń względem Sklepu internetowego.

 

Dostawa

1. Termin realizacji zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania towaru do wysyłki do Klienta. Ostateczny (wiążący) czas odbioru jest ustalany podczas kontaktu pracownika Sklepu internetowego z Klientem.

2. Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski transportem własnym Sklepu internetowego lub pocztą kurierską albo mogą być odebrane przez Klienta bezpośrednio w siedzibie firmy w P.P.U.H. Majster Serwis Marian Wojtkiewicz pod adresem: ul. Wyczółkowskiego 36, 80-147 Gdańsk.

3. Produkty dostarczane są we właściwych dla nich opakowaniach. Kierowca dostarczający produkty nie ma obowiązku wnoszenia produktów do domu Klienta.

 

Gwarancja, Reklamacje i Zwroty

1. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio w Dziale Obsługi Klienta. Warunkiem uwzględnienia zgłoszenia reklamacyjnego jest zachowanie oryginalnego opakowania oraz dowodu zakupu.

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu.

3. W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać: w autoryzowanych serwisach producentów poszczególnych produktów wskazanych w kartach gwarancyjnych lub w Dziale Obsługi Klienta, gdzie można uzyskać także informacje o sposobie składania i realizacji reklamacji.

4. Klient zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu. Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu. Zwrot towaru następuje na koszt i niebezpieczeństwo klienta. Równowartość ceny zwracanego towaru zostanie klientowi zwrócona w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez sklep zwróconego towaru - przelewem na jego konto bankowe lub przekazem pocztowym na adres domowy, od kwoty tej zostanie potrącona w przypadku przekazu pocztowego kwota minimum 5,50 zł (zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej). Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

5. Koszty odesłania towaru oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych, w tym dostawy nie podlegają zwrotowi.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

 

Pozostałe

1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Firmę P.P.U.H. Majster Serwis Marian Wojtkiewicz wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".

3. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim. Sądem właściwym do rozpoznania sporów wynikających z umowy jest sąd polski zgodny z miejscem działalności Firmy prowadzącej Sklep internetowy, procedujący według przepisów polskiej procedury cywilnej, niezależnie od prawa właściwego dla osoby zamawiającego i miejsca realizacji umowy. Postanowienia te nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów o jurysdykcji wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.